Realizowana w Geoportalu usługa przeglądania danych przestrzennych, w oparciu o art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r.,  jest powszechna i nieodpłatna, jeśli nie jest wykorzystywana w celach zarobkowych.

Użytkownik może, gasząc i zaświecając poszczególne warstwy tematyczne, a także posługując się podstawowym paskiem narzędzi, przeglądać dane przestrzenne. Może uzyskiwać podstawowe informacje o obiektach przestrzennych oraz lokalizować się na mapie poprzez podanie współrzędnych, numerów działek czy adresu.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Czytaj więcej Geoportal powiatowy

Zgodnie z art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez powiat jest odpłatne, poza przypadkami wymienionymi w ust. 2. Szczegółowe zasady naliczania opłat znajdują się w załączniku do ustawy.

Użytkownik, który posiada swoje konto, przy pomocy e-usług może zamówić dane materiały, otrzymać Dokument Obliczenia Opłaty, zapłacić drogą elektroniczną i w zależności od zamawianych materiałów otrzymać je drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową wraz z Licencją.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu, a czas realizacji jest uzależniony od klienta i osób trzecich (np. banki).

Czytaj więcej Udostępnienie materiałów dla osób fizycznych

Zgodnie z art. 40 a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez powiat jest odpłatne, poza przypadkami wymienionymi w ust. 2. Szczegółowe zasady naliczania opłat znajdują się w załączniku do ustawy.

Użytkownik, przedstawiciel jednostki organizacyjnej, który posiada swoje konto, przy pomocy e-usług może zamówić dane materiały, otrzymać Dokument Obliczenia Opłaty, zapłacić drogą elektroniczną i w zależności od zamawianych materiałów otrzymać je drogą elektroniczną lub przesyłką pocztową wraz z Licencją.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu, a czas realizacji jest uzależniony od klienta i osób trzecich (np. banki).

Czytaj więcej Udostępnienie materiałów dla przedsiębiorców/projektantów

Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) niektórzy użytkownicy w wyniku podpisanej umowy lub zatwierdzonego wniosku o dostęp do danych mogą korzystać z Geoportalu o rozszerzonej treści i dodatkowych e-usług, takich jak:

  • Przeglądanie atrybutów opisowych z baz: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG.
  • Geokodowanie (lokalizacja na mapie) działek podmiotu ewidencyjnego czy punktu osnowy geodezyjnej.

Dotyczy to między innymi jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu czy przedstawicieli branż uzgadniających projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Czytaj więcej Geoportal dla uprawnionych użytkowników