Zgodnie z obowiązującym prawem (ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne) niektórzy użytkownicy w wyniku podpisanej umowy lub zatwierdzonego wniosku o dostęp do danych mogą korzystać z Geoportalu o rozszerzonej treści i dodatkowych e-usług, takich jak:

  • Przeglądanie atrybutów opisowych z baz: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOG.
  • Geokodowanie (lokalizacja na mapie) działek podmiotu ewidencyjnego czy punktu osnowy geodezyjnej.

Dotyczy to między innymi jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu czy przedstawicieli branż uzgadniających projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Czytaj więcej Geoportal dla uprawnionych użytkowników

Portal dla zarejestrowanych wykonawców prac geodezyjnych umożliwia ich pełną zdalną obsługę: zgłoszenie pracy przez Internet, uzgodnienie listy niezbędnych materiałów zasobu, zapłata elektroniczna, pobranie materiałów, zgłoszenie zakończenia prac i przesłanie wykonanego operatu (w formie elektronicznej) oraz roboczych baz danych.

Usługa działa w trybie natychmiastowym 24 godziny/7 dni w tygodniu a czas realizacji jest uzależniony od czasu realizacji roboty geodezyjnej.

Czytaj więcej Portal geodety

Portal umożliwia zarejestrowanemu rzeczoznawcy pełną obsługę elektroniczną przez 24 godziny/7 dni w tygodniu.

Poprzez e-usługi użytkownik może przeglądać w różnym układzie dane z rejestru cen i wartości nieruchomości, bez ich cen i wartości. Może też zamówić określone pozycje z rejestru, otrzymać automatycznie Dokument Obliczenia Opłaty, zapłacić drogą internetową, jak również otrzymać Licencję i pełną informacj, z cenami dla zamówionych pozycji (transakcji).

Czytaj więcej Portal rzeczoznawcy

Portal umożliwia zarejestrowanemu komornikowi sądowemu przez 24 godziny/7 dni w tygodniu sprawdzać istnienie w bazie ewidencji gruntów i budynków wskazanych osób lub instytucji.

Może on również dla danej odnalezionej osoby lub instytucji zamówić uwierzytelniony wypis z bazy ewidencji gruntów i budynków.

Czytaj więcej Portal komornika